Uluslararası Nakliyede Gümrükleme Hizmeti 

 

Uluslararası Nakliyede Gümrükleme hizmeti nedir, neleri içerir? bu yazı dizimizde bunlara değineceğiz...

Öncelikle

Gümrükleme nedir?

Gümrükleme, iki farklı ülke arasında gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Gümrük müşavirliği nedir?

Gümrük Müşaviri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilir.

Gümrük müşavirliği hizmetleri nelerdir?

 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi tanzimi
 • ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
 • Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı
 • Geçici çıkışlarda süre takibi
 • Evrak teslimatı
 • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği
 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
 • G.T.İ.P Tespiti
 • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin takibi
 • Teminat Mektubu veya bloke çeklerin alımı
 • Maliyet Hesaplaması
 • Kontrol Belgesi çıkarılması
 • D.İ.İ.B ve YATIRIM TEŞVİK BELGESİ çıkarılması
 • Teminat mektubu çözümü

Diğer Hizmetler

 • Transit Ticaret
 • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte işleme
 • Serbest Bölge
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet
 • Hibe
 • Özel Antrepo ( Fiktif )
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Antrepo
 • Geri Gelen Eşya
 • Posta Gümrük İşlemleri
 • Sağlık Bakanlığı’ndan Belge Çıkarmak
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan Belge çıkarmak
 • Sanayi Bakanlığı nezdindeki işlemler
 • TSE ile ilgili hizmetler
 • Deniz, Hava, Kara, Demiryolu Hizmetleri Organizasyonu
 • Ticaret Odası İşlemleri, İhracatçı Birlikleri Üyelik İşlemleri
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Gözetim Belgesi Müracaatları ve Takip Hizmetleri

 


 

Kullanılan Belge Çeşitleri

Dış ticarette kullanılan belli başlı belgeler ve kısaca açıklamaları aşağıda listelenmiştir:

A.T.A Karnesi

Uluslararası terminolojide “A.T.A Carnet”; Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belgedir.

Analiz Raporu

Uluslararası terminolojide “Certificate of Analysis”; Tahlil gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapordur.

A.TR. Dolaşım Belgesi

Uluslararası terminolojide “Movement Certificate”; Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belgedir.

Bitki Sağlık Sertifikası

Uluslararası terminolojide “Phytosanitary certificate”; Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastalık, zararlı maddeler, ilaç kalıntıları içermediği ve haşereden korunmuş olduğunu gösteren belgedir.

Çeki Listesi

Uluslararası terminolojide “Weight List”; Malların yüklendiği taşıtlar itibariyle her birim, paket, çuval vb. ağırlığının ayrıntılı gösterildiği listedir.

Koli/Ambalaj Listesi

Uluslararası terminolojide “Packing List”; İhraç edilecek ürünlerin ambalajı, her bir kutu, balya veya çuvalın içinde neler olduğu ve yüklemeye konu kolilerin boyutları ve ağırlığı gibi detaylı bilgiler içeren listedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Uluslararası terminolojide “Movement Certificate”; EFTA Ülkeleri , Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.

Ticari Fatura

Uluslararası terminolojide “Commercial Invoice”; Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli gibi bilgileri gösteren mahallinde tanzim edilen kesin satış faturasıdır.

Proforma Fatura

Uluslararası terminolojide “Proforma Invoice”; Satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir satış teklifi ya da ön fatura niteliğindedir.

Konsolosluk Faturası

Uluslararası terminolojide “Consular Invoice”; İhracatçı firmanın malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura formunu doldurarak konsolosluğa tasdik ettiği faturalardır.

Tasdikli Fatura

Uluslararası terminolojide “Legalized / Certified Invoice”; İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda tasdikli fatura elde edilmiş olur.

Navlun Faturası

Uluslararası terminolojide “Freight Invoice”; Navlun satıcı tarafından ödendiğinde düzenlenen taşıma ücretini de gösterir faturadır. Navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilir.

Gözetim Belgesi

Uluslararası terminolojide “”Inspection Certificate”; Ticarete konu olan malın satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belgedir.

Gümrük Beyannamesi

Uluslararası terminolojide “Customs Declaration Form”; İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

Helal Belgesi

Uluslararası terminolojide “Helal Certificate”; İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu gösterir belgedir.

Sevk Belgesi – Konşimento

Uluslararası terminolojide “Bill of Lading / Consignment Note”; İhracatçı ile nakliyeye konu olan malları belli bir noktadan diğerine taşıyacak olan taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesidir.

Deniz Konşimentosu

Uluslararası terminolojide “Marine / Ocean Bill of Lading”; Deniz taşımacılığında belge konusu malların taşınmak üzere teslim alındığını ya da yüklendiği kanıtlayan belgedir.

 


Karayolu Taşıma Belgesi

Uluslararası terminolojide “Road Waybill”; Malların nakliyeci firma tarafından istenilen yere taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.

Karma Taşıma Belgesi

Uluslararası terminolojide “Combined Billf of Lading”; Belgeye konu malların taşımasında birden fazla taşıma aracı söz konusu olduğu durumlarda taşıyıcı tarafından yükletene verilen ve malların teslim alındığı yerden varış yerine kadar taşınacağını gösteren belgedir.

Menşe Şehadetnamesi

Uluslararası terminolojide “Certificate of Origin”; Dış ticarete konu malların menşeini yani üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.

Özel Menşe Şehadetnamesi – Form A

Uluslararası terminolojide “Certificate of Origin”; Genel Preferanslar sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta düzenlenen menşe şehadetnamesidir.

Radyasyon Analiz Belgesi

Uluslararası terminolojide “Radiation Certificate”; Tarım ürünlerin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir.

Sigorta Poliçesi

Uluslararası terminolojide “Insurance Policy”; Sigortalı ile sigorta firması arasında yapılan sözleşme uyarınca sigortaya konu olan malın risklere karşı sigorta edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak ve sorumluluklarını gösteren belgedir.

Tır Karnesi

Uluslararası terminolojide “TIR Carnet”; 1959 yılında Cenevre’de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası nakliyat yapan araçlar için kullanılan belgedir.

Havayolu Taşıma Senedi / Hava Konşimentosu

Uluslararası terminolojide “Airwaybill”; Havayolu şirketlerince düzenlenen malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.

 

evdenevetransport.com